Home Điện Thuật ngữ điện Việt-Anh

Thuật ngữ điện Việt-Anh

2,843 views
0
SHARE

-Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system)
- Giá trị định mức (Rated value)
- Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
- Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
- Cấp điện áp (Voltage level)
- Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
- Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
- Dao độngđiện áp (Voltage fluctuation)
- Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
- Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
- Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
- Dâng điện áp (Voltage surge)
- Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
- Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
- Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
- Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
- Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
- Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
- Cấp cách điện (Insulation level)
- Cách điện ngoài (External insulation)
- Cách điện trong (Internal insulation)
- Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
- Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
- Cách điện chính (Main insulation)
- Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
- Cách điện kép (Double insulation)
- Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
- Truyền tải điện (Transmission of electricity)
- Phân phối điện (Distribution of electricity)
- Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
- Điểm đấu nối (Connection point)
- Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
- Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
- Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
- Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
- Độ ổn định của tải (Load stability)
- Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
- Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
- Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
- Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
-Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
- Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
- Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
- Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
- Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
- Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
- Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
- Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
- Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
- Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
- Khả năng quá tải (Overload capacity)
- Sa thải phụ tải (Load shedding)
- Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a unit (of a power station)
- Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
- Dự phòng nóng (Hot stand-by)
- Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
- Dự báo phụ tải (Load forecast)
- Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
- Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
- Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
- Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
- Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
- Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
- Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
- Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
- Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
- Sự phục hồi tải (Load recovery)

Comments

comments