Home Cơ Khí Sự gia công Ren-thread machine

Sự gia công Ren-thread machine

1,715 views
0
SHARE
THREAD MACHIINE – SỰ GIA CÔNG REN
-      Thread cutting: sự cắt ren
-      Single-point threading: dao tiện ren
-      Thread-cutting die: khuôn bàn cắt ren
-      Thread-cutting head: đầu cắt ren
-      Thread-cutting die head: đầu khuôn cắt ren
-      Circular chaser: dao lược ren vòng
-      Tangent chaser: dao lược ren tiếp tuyến
-      Radial chaser: dao lược ren tròn
-      Thread-milling cutter: dao phay ren
-      Singer-thread milling cutter: dao phay ren đơn
-      Multiple-thread milling cutter: dao phau nhiều ren
-      Planetary thread milling: sự phay ren hành tinh
-      Planetary thread –milling head: đầu phay ren hành tinh
-      Tap: mũi cắt ren taro
-      Hand tap: taro tay
-      Machine tap: taro trên máy
-      Nut tap: taro đai ốc
-      Collapsible tap: taro xếp mở
-      Thread rolling: sự cán ren
-      Flat thread-rolling die: khuôn cán ren phẳng
-      Cylindrical thread rolling die: khuôn cán ren trụ
-      Thread griding: sự mài ren
-      Single-rib griding wheel: bánh mài đơn
-      Multi-rib griding wheel: bánh mài nhiều ren
-      Thread-griding machine: máy mài ren
-      Relieving cam: cam đỡ
-      Lead compensator: bộ chính bù hướng

Comments

comments